Fundacja

STATUT FUNDACJI

FUNDACJA MAGNUM

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA MAGNUM”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez spółkę MAGNUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000759003, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 14 lutego 2020 roku, Rep. A nr 719/2020 sporządzonym przez notariusza Szymona Skrzypka z Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przy
ul. Rejtana 23 – notariusz, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną i jest organizacją pozarządową.
 2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą  posługiwać się tłumaczeniem nazwy
  w wybranych językach obcych.
 4. Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym.
 5. Fundacja z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nabywa osobowość prawną.

 

§ 3.

Fundacja zostaje zawarta na czas nieograniczony.

§ 4.

  1. Siedzibą Fundacji jest miasto Rzeszów.
  2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
  3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych, Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w innych fundacjach.

 

§ 5.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty jakości, odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub w uznaniu dla zasług w dziedzinach objętych celami Fundacji.

§ 6. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

 1. Celem działania Fundacji jest popularyzacja i realizacja wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób i mienia poprzez użycie różnych technologii,
  w szczególności z wykorzystaniem systemów wizyjnych, systemów monitoringu
  i systemów zabezpieczeń oraz poprawa bezpieczeństwa osób w Internecie  oraz współdziałanie z władzami samorządowymi i rządowymi mające na celu poprawę bezpieczeństwa.
 2. Fundacja prowadzi działalność w zakresie:
 1. szerzenia wiedzy o bezpieczeństwie osób i mienia, możliwościach i przydatności zastosowania ich zabezpieczeń, w szczególności poprzez zastosowanie systemów wizyjnych, systemów monitoringu, systemów zabezpieczeń i systemów automatyki budynkowej;
 2. uświadamiania społeczeństwa na temat zagrożeń terrorystycznych i sposobach postępowania prewencyjnego w sytuacjach zagrożenia;
 3. promocji nowych technologii, służących do zabezpieczenia osób i mienia;
 4. rozwijania współpracy i solidarności międzynarodowej w kontekście popularyzacji bezpieczeństwa osób i mienia oraz stosowania ich zabezpieczeń,
 5. działań mających na celu utrzymywanie odpowiednich standardów przez sprzedawców oraz podwykonawców produktów służących do zabezpieczania osób i mienia, jak również ich jakości i sposobów montażu przedmiotowych produktów,
 6. działań badawczo-rozwojowych w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 7. działań na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,
 8. poprawy bezpieczeństwa dzieci korzystających z Internetu oraz promocji pozytywnych zastosowań sieci,
 9. budzenia wrażliwości na tematy społeczne i kulturalne,
 10. działalności charytatywnej,
 11. wspierania i promowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce;
 12. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 13. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 14. przeciwdziałania marginalizacji i wyrównywania szans w społeczeństwie;
 15. organizowania, finansowania i prowadzenia działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie;
 16. wsparcia osób poszukujących pracę;
 17. aktywizacji osób pozostających bez pracy;
 18. uwrażliwiania opinii publicznej na problemy bezpieczeństwa osób i mienia w społeczeństwie.

 

§ 7.

Fundacja realizuje i finansuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak wystawy, pokazy, koncerty i inne,
 2. prowadzenie serwisu internetowego służącego prezentacji i promocji zaufanych sprzedawców i podwykonawców systemów wizyjnych, systemów monitoringu, systemów zabezpieczeń i ich mocowań oraz innych urządzeń tego rodzaju,
 3. prowadzenie portalu internetowego z informacjami o projektach realizowanych przez Fundację,
 4. prowadzenie szkoleń mających na celu popularyzacje dostępnych systemów zabezpieczeń i nadzoru oraz z zakresu automatyki budynkowej,
 5. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i rządowymi w celu tworzenia wspólnych programów mających na celu propagowanie bezpieczeństwa
  w cyberprzestrzeni,
 6. promocję pozytywnych zastosowań sieci Internet,
 7. opracowywanie i wdrażanie autorskich programów z zakresu technologii służących do zabezpieczania osób i mienia,
 8. organizowanie akcji charytatywnych,
 9. upowszechnienie nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych sprzyjających rozwojowi systemów zabezpieczeń i  nadzoru nad osobami i mieniem,
 10. prowadzenie bazy zaufanych sprzedawców, dystrybutorów systemów wizyjnych, systemów monitoringu, systemów zabezpieczeń i innych urządzeń,
 11. promocję przedsiębiorczości poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych na rzecz przedsiębiorców,
 12. prowadzenie wykładów, sympozjów, seminariów, konferencji, warsztatów oraz kursów mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie działań statutowych Fundacji,
 13. organizowanie doradztwa na rzecz obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców,
 14. prowadzenie działań, projektów, programów, akcji oraz kampanii informacyjnych
  i edukacyjnych promujących rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz służących popularyzacji wiedzy na temat nowoczesnych technologii i ich wykorzystywania przez różne grupy społeczne,
 15. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji,
 16. tworzenie produktów informacyjnych (książek, broszur, nośników cyfrowych, materiałów filmowych, szkoleń internetowych) służących upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, kulturowych oraz edukacyjnych,
 17. popieranie i rozwijanie inicjatyw gospodarczych,
 18. organizację i prowadzenie szkoleń, kursów związanych z realizacją celów Fundacji,
 19. organizowanie współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi działającymi w zakresie objętym celami fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z osobami prawnymi i fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
 20. wspieranie działalności innych osób prawnych lub osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame
  z celami statutowymi Fundacji.

 

§ 8. MAJĄTEK I DOCHOTY FUNDACJI

  1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 4 000 zł (cztery tysiące złotych) – pochodzący od Fundatora, a także wszelkie środki finansowe, ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji jak i wszelkie inne środki pozyskane na realizację jej celów określone w § 6.
  2. Z Funduszu założycielskiego Fundator przeznacza kwotę 1000 zł (jeden tysiąc złotych) na potrzeby prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej.
  3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji, służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
  4. Fundacja może być udziałowcem lub akcjonariuszem w spółkach osobowych i kapitałowych.
  5. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, akcjach, obligacjach, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i nieruchomościach.

 

§ 9.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

  1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów i zapisów windykacyjnych osób fizycznych i prawnych w formie pieniężnej i niepieniężnej,
  2. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych,
  3. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
  4. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  6. grantów, dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  7. odsetek bankowych,
  8. innych źródeł, w tym dotacji pochodzących ze środków oraz dotacji Unii Europejskiej.

§ 10.

 1. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych określonych w § 6., niniejszego Statutu.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, jeżeli przekazaniu środków przez donatorów nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania.
 3. Zarząd Fundacji może, w ramach jej majątku tworzyć odrębne fundusze przeznaczone na realizację celów Fundacji.
 4. Tworzenie odrębnych funduszy jest też dopuszczalne, gdy w inny sposób nie można uwzględnić życzeń donatorów co do przeznaczenia środków finansowych lub rzeczowych przekazanych Fundacji.

 

§ 11.

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w momencie składania tego oświadczenia, jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 2. Zarząd Fundacji może odmówić przyjęcia spadku, zapisu, zapisu windykacyjnego lub darowizny bez uzasadnienia odmowy.

§ 12. ORGANY FUNDACJI

Organami Fundacji są:

  1. Zarząd Fundacji,
  2. Rada Fundacji.

§ 13.

Fundator zachowuje uprawnienia przewidziane dla niego przez niniejszy statut.

§ 14.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Fundacji jest kompetentny do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji oprócz tych, które nie zostały wyłączone na mocy niniejszego statutu lub przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
 • uchwalanie regulaminów;
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 • tworzenie placówek terenowych Fundacji;
 •  ustalanie rozmiaru zatrudnienia oraz wielkości środków przypadających na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących Fundacji;
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
 • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,  połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji;
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
 • organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 15.

 1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Fundacji i Wiceprezesa (Wiceprezesów) Zarządu Fundacji – jeżeli Zarząd jest wieloosobowy). 
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w przypadku Zarządu jednoosobowego –  składa samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji, a w przypadku Zarządu wieloosobowego  Prezes Zarządu Fundacji wraz z Wiceprezesem – łącznie lub dwaj Wiceprezesi Zarządu Łącznie.
 3. Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator. Kolejny skład Zarządu Fundacji jest wybierany przez Radę Fundacji.
 4. Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.
 5. Zarząd powoływany jest na czas nieograniczony i w każdym czasie może zostać odwołany przez Fundatora lub Radę Fundacji.
 6. Członkostwo Zarządu wygasa na skutek śmierci, choroby uniemożliwiającej udział
  w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

 

§ 16.

Dla ważności uchwał Zarządu konieczna jest jednomyślność członków Zarządu.

§ 17.

Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członków określa uchwalony przez Zarząd regulamin.

§ 18.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za uczestnictwo w pracach Zarządu.

§ 19.

Rada Fundacji składa się od 3 do 5 osób.

 1. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
 2. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w przypadku rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 3. Fundator może być członkiem Rady.
 4. Członkowie Rady są powoływani na czas nieokreślony.
 5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.

 

§ 20.

Członkowie Rady udzielają pomocy i wsparcia Fundacji w realizacji jej celów.

§ 21.

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku odwołania przez Fundatora, złożenia rezygnacji, wykluczenia przez Radę w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym wszystkich jej członków za zachowanie godzące w dobre imię członka Rady, na skutek śmierci bądź choroby uniemożliwiającej udział w pracach Rady.

 

§ 22.

Do zadań Rady należy:

 1. Uchwalenie zaleceń co do kierunków działalności Fundacji,
 2. Ocena działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za rok poprzedni,
 3. Ocena programu działania Zarządu Fundacji na rok przyszły,
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 5. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 6. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
 7. Wyrażanie zgody na rozpoczynanie i likwidowanie działalności jednostek gospodarczych Fundacji,
 8. Nadzór nad działalnością Fundacji,
 9. Zatwierdzenia na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub
  o likwidacji Fundacji.

§ 23.

 1. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Uchwały rady podejmowane są przy obecności przynajmniej połowy jej składu.
 3. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady.
 4. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 5. Uchwały Rady mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na tę formę głosowania. Z głosowania pisemnego wyłączone jest zatwierdzanie sprawozdań i programów działalności Fundacji oraz decydowanie w sprawach osobowych.
 6. Funkcję przewodniczącego i innych członków Rady są honorowe i bezpłatne. Rada może jednak przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.

§ 24.

Osoby będące w Radzie oraz osoby pełniące funkcje w Zarządzie Fundacji, nie mają prawa do:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 25.

  1. Fundator pełni swoją funkcję dożywotnio.
  2. Fundator może ustanowić swojego pełnomocnika, którego zakres działania oraz kompetencje zostaną określone w pełnomocnictwie.
  3. Do uprawnień Fundatora należy:

– powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,

– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

– ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,

– wystosowanie wniosku dot. zwołania posiedzenia Zarządu,

– wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd w imieniu Fundacji zobowiązania przekraczającego kwotę 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych,

– dokonanie zmiany statutu,

– dysponowanie głosem doradczym na posiedzeniu Rady Fundacji, w sytuacji zaproszenia Fundatora na posiedzeniem,

– zmiana Statutu Fundacji,

– podjęcie decyzji o połączeniu lub likwidacji Fundacji.

§ 26. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 1. W celu uzyskania środków niezbędnych do realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez fundację lub jej wyodrębnione jednostki organizacyjne, a także poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz we wszelkich innych formach prawnych.
 3. Decyzję o ustanowieniu wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, powołaniu i odwołaniu jej Dyrektora oraz o szczegółowym zakresie jego uprawnień i obowiązków, a także decyzję o jej likwidacji podejmuje Zarząd.
 4. Działalność gospodarcza jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a po uzyskaniu zezwoleń wymaganych prawem, także na terytorium innych państw.
 5. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz na zapewnienie efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także na rozwój własny.

§ 27.

Fundacja może prowadzić  działalność gospodarczą w zakresie:

  1. PKD 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
  2. PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
  3. PKD 46.18 – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
  4. PKD 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
  5. PKD 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych
   i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  6. PKD 47.42.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona
   w wyspecjalizowanych sklepach,
  7. PKD 47.43.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona
   w niewyspecjalizowanych sklepach,
  8. PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  9. PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  10. PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
   i programami telewizyjnymi,
  11. PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  12. PKD 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji,
  13. PKD 63.12 Z – Działalność portali internetowych,
  14. PKD 64.23.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  15. PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  16. PKD 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
  17. PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  18. PKD 68.20.Z – Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
  19. PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  20. PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
   i humanistycznych,
  21. PKD 73.1 – Reklama,
  22. PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
  23. PKD 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
  24. PKD 77 – Wynajem i dzierżawa,
  25. PKD 80.10.Z – Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,
  26. PKD 80.20.Z – Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
  27. PKD 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
  28. PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  29. PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
  30. PKD 90 – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
  31. PKD 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza,
  32. PKD 95.12.Z – Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.

 

§ 28. ZMIANA STATUTU I POŁĄCZENIE FUNDACJI

  1. Postanowienie w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu.
  2. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji.
  3. Do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana, uprawniony jest Fundator.
  4. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu
   i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

 

§ 29.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji 

 

§ 30. LIKWIDACJA FUNDACJI

O likwidacji Fundacji decyduje Fundator lub za jego zgodą Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

§ 31.

 1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.
 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
 1. zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
 2. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych   wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,
 3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
 4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
 5. ściąganie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku fundacji,
 6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych  po zaspokojeniu wierzycieli,
 7. zgłoszenie likwidacji Fundacji do Sądu Rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,
 8. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

 

§ 32.

 

 1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
  o zbliżonych celach.
 2. O szczegółowym przeznaczeniu środków majątkowych pozostałych po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji.

 

 

 • 33. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Właściwym ministrem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 2. Fundacja składa właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 34.

 1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. W innych sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa  w Rzeczypospolitej Polskiej.